Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v
družbi AVTODOKTOR d.o.o.

 

V povezavi z obiskanim spletnim mestom https://avtodoktor.si/ (v nadaljevanju: spletno mesto) in drugimi interakcij z družbo AVTODOKTOR d.o.o. velja, da je

 

UPRAVLJAVEC VAŠIH OSEBNIH PODATKOV:

 

AVTODOKTOR d.o.o.,

Trpinčeva ulica 108, 1000 Ljubljana

Matična številka: 6570836000
Davčna številka: SI 28565576

elektronski naslov: info@avtodoktor.si

telefon: 064 235 196

(v nadaljevanju: podjetje).

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju je dosegljiva na info@avtodoktor.si

 

1. Pregled pravnih podlag in namenov obdelave osebnih podatkov ter katere podatke obdelujemo:

 

1.1. Na podlagi pogajanj za sklenitev oziroma sklenjene pogodbe z vami:

V podjetju osebne podatke obdelujemo za namene izvajanja pogodb, katerih stranki sta podjetje in stranka. Pogodbena pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov pa obstaja tudi takrat, kadar je obdelava denimo potrebna za izvajanje ukrepov na zahtevo stranke pred sklenitvijo pogodbe, ozirma, kadar gre za pošiljanje informacij, ki izhajajo in so povezane s pogodbenim razmerjem, npr.:

 

– kadar se pogajamo z vami za sklenitev pogodbe oz. komuniciramo z vami v okviru pogajanj (npr. kadar nas kontaktirate v zvezi z nudenjem pomoči na cesti), lahko obdelujemo vaše kontaktne podatk in podatke, ki ste nam jih v ta namen posredovali(npr. vašo telefonsko številko, lokacijo kjer potrebujete pomoč, ipd.),

– ko smo z vami sklenili pogodbo (npr. o najemu vozila), lahko obdelujemo vaše osebno ime, naslov, datum rojstva, št. in datum veljavnosti vozniškega dovoljenja, ter telefon oziroma elektronski naslov, ter vaš podpis in morebitne druge podatke, ki jih zahteva pogodba,

– kadar v zvezi z opravljeno storitvijo izdamo potrdilo (npr. potrdilo o vgradnji), lahko obdelujemo podatke o vašem vozilu (npr. registrska številka, tip, model, številka šasije, VIN številka, ipd.),

– kadar v zvezi z vašim naročilom izpolnimo servisni nalog, lahko obdelujemo vaše osebno ime, naslov, telefon, elektronski naslov, podpis, ter podatke o vašem vozilu (npr. tip, model, številka šasije, ipd.)

V opisanih primerih za obdelavo vaših osebnih podatkov ne potrebujemo vašega izrecnega soglasja, saj zakonita podlaga za obdelavo izhaja že iz vašega namena, da želite z nami skleniti pogodbo na daljavo za nakup naših produktov, oziroma iz dejstva, da ste takšno pogodbo z nami že sklenili.

 

V podjetju kot upravljavec vaših osebnih podatkov dosledno spoštujemo načelo minimizacije, in od naših kupcev pridobivamo in nadalje obdelujemo le toliko osebnih podatkov, kolikor jih nujno potrebujemo za izpolnitev pogodbenega razmerja.

 

1.2. Na podlagi zakona ali drugih predpisov:

V podjetju osebne podatke obdelujemo tudi za namene izpolnitve zakonskih in drugih predpisov, posebej tistih, ki urejajo davke in računovodstvo (npr. evidenca izdanih in prejetih računov, ipd.), npr.:

 

kadar podjetje obdeluje osebne podatke stranke, ki ji je v zvezi s svojo storitvijo izdalo račun, podjetje ta račun in podatke o kupcu (npr. osebno ime, kontaktne podatke, ipd.) obdeluje na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).

 

1.3. Na podlagi vašega izrecnega soglasja:

V podjetju lahko vaše osebne podatke obdelujemo tudi na podlagi vaše izrecne privolitve. Kot izrecno privolitev stranke oziroma obiskovalca spletnega mesta, se šteje njegova prostovoljno izjava volje, s katero soglaša k obdelavi določenih osebnih podatkov za določen namen, npr.:

 

tržno komuniciranje z osebami, ki še niso stranke podjetja* (npr. v kolikor smo v ta namen pridobili vaše izrecno soglasje na sejmu, v naši poslovalnici, na obrazcu spletnega mesta, ipd.), pri čemer obdelujemo predvsem podatke osebe, ki je podala soglasje (ime in priimek) ter njene vnešene kontaktne podatke (elektronski naslov in morda tudi telefonsko številko) za pošiljanje oglasnih sporočil.

 

*Tovrstno komuniciranje je mogoče kadarkoli preklicati tako, da se sledi povezavi, ki je vsebovana v elektronskem sporočilu, ozirom tako, da nas kontaktirate na info@avtodoktor.si / 064 235 196.

 

– spletno oglaševanje osebam, ki so soglašale z namestitvijo neobveznih (oglaševalskih) piškotkov, ki nam jih nudijo naši oglaševalski partnerji (npr. namestitev Google Analytics piškotka, ki omogoča, da vam lažje oglašujemo naše izdelke tudi na drugih spletnih mestih, ipd.). Natančen popis neobveznih piškotkov naših oglaševalskih partnerjev, podatkov, ki jih z njimi obdelujemo ter rok hrambe teh podatkov je opredeljen na podstrani »Piškotki« – https://avtodoktor.si/piskotki/.

 

Sodelovanje z nami in koriščenje storitev našega podjetja načeloma ne pogojujemo s tem, da soglašate z  obdelavo osebnih podatkov, v kolikor to ni logično povezano s samo storitvijo, oziroma zahtevano za njeno izvedbo.

Podjetje zagotavlja posamezniku pravico, da lahko izrecno privolitev kadarkoli prekliče na enostaven način, tako da nas kontaktira na info@avtodoktor.si / 064 235 196 (več v poglavju 5.1. teh splošnih informacij o varstvu osebnih podatkov).

 

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

 

V primeru, da ne podate privolitve za obdelave osebnih podatkov, jo podate delno ali privolitev (delno) prekličete, bomo, v kolikor bo to mogoče, z vami sodelovali le v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

 

Podaja privolitve je prostovoljna in če se odločite, da je ne želite podati oziroma jo kasneje prekličete, to v nobenem primeru ne posega v druge vaše pravice, ki izhajajo iz poslovnega razmerja s podjetjem, oziroma za vas ne predstavlja dodatnih stroškov ali oteževalnih okoliščin.

 

1.4. Na podlagi zakonitih interesov podjetja

Določene osebne podatke smemo obdelovati za namene zavarovanja naših legitimnih interesov, npr.:

kadar bi bila obdelava vaših podatkov na primer potrebna za to, da zavarujemo naše poslovanje pred potencialnimi goljufijami, oziroma potrebna z vidika inšpekcijskih postopkov oziroma civilnih ali drugih postopkov, bomo obdelovali zgolj tiste podatke, ki so nujno potrebi za zasledovanje tega legitimnega cilja podjetja,

predpisi nam prav tako omogočajo obdelavo osebnih podatkov za namene tržne komunikacije z obstoječimi strankami* (npr. da lahko pošljemo ponudbo osebi, ki je nekoč že bila naša stranka), pri čemer obdelujemo predvsem kontaktne podatkestranke (ime, priimek in elektronski naslov).

 

*Tovrstno komuniciranje je mogoče kadarkoli preklicati tako, da se sledi povezavi, ki je vsebovana v elektronskem sporočilu, ozirom tako, da nas kontaktirate na info@avtodoktor.si / 064 235 196.

 

Podjetje pa sme obdelovati tudi osebne podatke posameznika, v kolikor je obdelava potrebna za zaščito  življenjskih interesov posameznika ali druge fizične osebe (npr. vpogled v naslov stranke, ki jih preti neposredna in huda nevarnost v zvezi s kupljenim izdelkom).

 

2. Kako dolgo hranimo oziroma obdelujemo vaše osebne podatke?

 

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo vse dokler je to potrebno, da je izpolnjen namen, zaradi katerega so bili zbrani, oziroma dokler nek predpis nalaga, da jih moramo hraniti, npr.:

 

– osebne podatke strank na računih hranimo še 10 let, saj takšno dolžnost podjetju nalaga Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),

 

– na podlagi sklenjene pogodbe se na primer podatki obdelujejo za čas trajanja pogodbe, oziroma še šest let po prenehanju pogodbe (v kolikor je obdelava denimo potrebna, saj med posameznikom in podjetjem obstaja spor, ipd.),

 

– na podlagi vašega izrecnega soglasja k tržnemu komuniciranju oziroma našega zakonitega interesa, da oglašujemo osebam, ki še niso naše stranke, podatke hranimo vse dokler oseba soglasja ne prekliče.

 

Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

 

3. Kdo v podjetju in izven podjetja obdeluje vaše osebne podatke?

 

3.1. Določeni zaposleni v podjetju obdelovalca

Vaše osebne podatke obdelujejo posamezni zaposleni v podjetju. Zaposleni v podjetju obdelujejo le tiste osebne podatke, ki jih potrebujejo za svoje delo, lahko pa si jih tudi posredujejo med seboj, v kolikor delovne naloge in interni pravilnik podjetja to dovoljujejo. Vsi zaposleni so zavezani k zaupnosti in k spoštovanju varstva osebnih podatkov.

 

3.2. Državni organi

V določenih primerih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja, mora podjetje vaše osebne podatke posredovati oziroma o njih poročati tudi pristojnim državnim organom kakor tudi organom, ki so pristojni za finančni, davčni ali drug nadzor (npr. Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, Urad informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, itd.). Posredovati jih je potrebno tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja podjetju nalaga zakon.

 

3.3. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so poleg zaposlenih v podjetju tudi zaposleni pri pogodbenih obdelovalcih podjetja, ki lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu podjetja in v mejah pogodbe o zunanji obdelavi osebnih podatkov, ki jo ima podjetje sklenjeno z vsakim tovrstnim obdelovalcem. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil podjetja kot upravljavca osebnih podatkov, pri čemer podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi podjetje sodeluje so:

  • ponudnik gostovanja,
  • zunanji serviserji
  • računovodski servis
  • vzdrževalci IT sistemov

 

Podjetje ne bo posredovalo vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

 

3.4. Sodelovanje z oglaševalskimi partnerji

Določene tehnične informacije in druge podatke, ki jih glede obiskovalcev beležimo v zvezi z njihovo interakcijo z našo spletno trgovino s pomočjo tehnologije piškotkov (glej poglavje 4. Piškotki teh splošnih informacij o varstvu osebnih podatkov), delimo z našimi oglaševalskimi partnerji:

 

Namestitev oglaševalskih piškotkov našim oglaševalskim partnerjem omogoča, da obiskovalcem nudijo relevantne oglase na vseh napravah oziroma brskalnikih, ki jih uporabljajo.

Natančen popis podatkov, ki se v te namene zbirajo, piškotkov, ki to omogočajo, storitev, ki so s tem povezane, kakor tudi čas hrambe podatkov in možnost odstranitve posameznega piškotka, si lahko preberete na povezavi  https://avtodoktor.si/piskotki/..

 

3.5. Iznos osebnih podatkov v tretje države in mednarodne organizacije

Podjetje osebnih podatkov ne iznaša v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA (glej točko 3.4. Sodelovanje z oglaševalskimi partnerji teh splošnih informacij o obdelavi osebnih podatkov), pri čemer so  vsi pogodbeni obdelovalci iz ZDA vključeni v program Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/welcome).

 

Podrobnejše informacije o kategorijah uporabnikov, pogodbenih partnerjih in pogodbenih obdelovalcih podjetja lahko pridobite tako, da zahtevo pošljete:

 

  • na elektronski naslov: info@avtodoktor.si
  • po klasični pošti na naslov:

AVTODOKTOR d.o.o., Trpinčeva ulica 108, 1000 Ljubljana.

 

4. Piškotki

 

Za seznam piškotkov in upravljanje z nastavitvami piškotkov obiščite podstran https://avtodoktor.si/piskotki/.

 

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave obiskovalcev, torej oseb, ki s svojimi napravami dostopajo do določenega spletnega mesta na internetu.

 

Na naši spletni trgovini prav tako uporabljamo tehnologijo piškotkov, na kar vas opozori pojavno okno glede piškotkov (ang. »cookie pop-up«) ob vašem prvem obisku.

 

Pojavno okno vas prav tako opozori na to, da je nalaganje naših piškotkov, ki niso obvezni (npr. shranjevanje nastavitev, prilagoditev prikaznih dimenzij napravi, ipd.) z vidika normalnega delovanja spletnega mesta:

 

  • pogojeno z obiskovalčevim izrecnim soglasjem (klik na gumb »naloži neobvezne piškotke« ob prvem obisku spletne trgovine) ter,

 

  • pod popolnim nadzorom obiskovalca, saj lahko obiskovalec v brskalniku, ki ga uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči, naložene piškotke pa kadarkoli odstrani, skladno z navodili, ki so dostopni na povezavi https://avtodoktor.si/piskotki/.

 

Natančen popis podatkov, ki se v te namene zbirajo, piškotkov, ki to omogočajo, storitev, ki so s tem povezane, kakor tudi čas hrambe podatkov in kdo je ponudnik posameznega piškotka oz. storitve, si lahko preberete na povezavi  https://avtodoktor.si/piskotki/.

 

5. Kakšne so vaše pravice glede vaših osebnih podatkov in kako jih lahko uveljavljate?

 

 

V zvezi s temi splošnimi informacijami o obdelavi osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov s stani našega podjetja in naših pogodbenih obdelovalcev, nas lahko brez zadržkov kontaktirate preko elektronskega naslova info@avtodoktor.si, oziroma nas pokličete na 064 235 196.

.

 

Prav tako lahko na navedeni naslov uporabljate za pošiljanje vaših zahtev in uveljavljanje drugih pravic, ki so povezane zosebnimi podatki in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

 

Zahteve lahko vložite na način, ki omogoča vašo identifikacijo, in sicer z izpolnitvijo obrazca, ki je predviden za uresničevanje vsake posamezne pravice in je objavljen na spletni strani https://www.ip-rs.com/obrazci/varstvo-osebnih-podatkov/, ali na drug dokumentiran način (npr. ustna zahteva na zapisnik preko telefona, pisna zahteva preko elektronske ali fizične pošte).

 

5.1. Pravica do preklica privolitve oziroma delnega preklica privolitve

Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov (glej točko 1.3 teh splošnih informacij o obdelavi osebnih podatkov), imate pravico, da to svojo privolitev (soglasje) kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

Vaša privolitev k obdelavi osebnih podatkov za namene, ki smo jih opisali v teh informacijah, je prostovoljna. Privolitev za obdelavo podatkov lahko kadarkoli omejite oziroma prekličete, tako da nas kontaktira na info@avtodoktor.si, oziroma nas pokličete na 064 235 196.

 

Podjetje bo tudi po preklicu vaše privolitve obdelovalo le tiste podatke, ki jih bo moralo zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti, zaradi izvajanja pogodbe z vami, (npr. brez katerih ne moremo izvršiti vašega naročila), oziroma zaradi zasledovanja svojih zakonitih interesov.

 

5.2. Pravica dostopa do osebnih podatkov

Kot posameznik imate pravico od podjetja dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, pridobiti dostop do osebnih podatkov in določene informacije: o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s 15. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

 

5.3. Pravica do popravka osebnih podatkov

Kot posameznik imate pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 

5.4. Pravica do izbrisa osebnih podatkov (»pravica do pozabe«)

Kot posameznik imate pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, podjetje bo podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisalo ne glede na vaš poziv, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:

 

(a) podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,

(b) če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,

(c) če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,

(d) podatki so bili obdelani nezakonito,

(e) podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika,

(f) podatki so bili zbrani v zvezi s ponudb storitev informacijske družbe.

 

Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, nimate pravice do izbrisa podatkov.

 

5.5. Pravica do omejitve obdelave

Kot posameznik imate pravico doseči, da podjetje omeji svojo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar obstaja eden izmed naslednjih primerov:

 

(a) če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki podjetju omogoča preveriti točnost podatkov,

(b) obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov in namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,

(c) podejetje podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov,

(d) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi podejetja prevladajo nad vašimi razlogi.

 

5.6. Pravica do prenosljivosti podatkov

Kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali podjetju, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas podjetje, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviralo, in sicer kadar:

 

(a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in

(b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 

Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (npr. podjetja) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

 

5.7. Pravica do ugovora obdelavi

Kot posameznik imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene podjetju (točka (e) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov) ali je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi navedenih obdelav; podjetje preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim za namene trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem, pri čemer kadar posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več v te namene.

 

Kadar se podatki obdelujejo v znanstveno ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali statistične namene, ima posameznik pravico, da iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, ugovarja obdelavi podatkov v zvezi z njim, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja iz razlogov javnega interesa.

 

5.8. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov:

 

– Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.com, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.com.

 

6. Varovanje vaših osebnih podatkov

 

V podjetju osebne podatke skrbno hranimo in varujemo z organizacijskimi, tehničnimi in logično-

tehničnimi postopki ter ukrepi, s čimer podatke varujemo pred slučajnim ali namernim nepooblaščenim vpogledom, uničevanjem, spreminjanjem ali izgubo, ter nepooblaščeno razkritjem oziroma drugo obliko obdelave, h kateri niste izrecno soglašali.

 

Podjetje je v ta namen prav tako sprejelo ustrezne interne procese, ter vzpostavilo različne ukrepe (npr. dodeljevanja, uporaba in spreminjanje gesel, zaklepanje prostorov, pisarn, in nahajališč strežnikov in delovnih postaj, redno posodabljanje podporne programske opreme in nadgradnja varnostno oporečnih komponent, fizično varovanje gradiva, ki vsebuje osebne podatke na za to posebej določenih mestih, usposabljanje zaposlenih, ipd.).

 

Enake varnostne zaveze podjetje terja tudi od svojih pogodbenih obdelovalcev.

 

7. Avtomatizirana obdelava in profiliranje na podlagi soglasja

 

Podjetje obdelavo osebnih podatkov ne vrši na avtomatiziran način in ne uporablja avtomatskega profiliranja.

 

8. Na koga se lahko obrnete v zvezi z dodatnimi pojasnili glede obdelovanja osebnih podatkov v podjetju in glede vaših pravic?

 

Kontaktirate nas lahko:

  • preko elektronskega naslova: info@avtodoktor.si
  • po klasični pošti na naslov:

AVTODOKTOR d.o.o., Trpinčeva ulica 108, 1000 Ljubljana.

 

9. Končne določbe

 

Te splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov lahko občasno posodabljamo z namenom, da bi njihova vsebina bolje odražala spremembe v varovanju podatkov, oziroma iz drugih operativnih in pravnih razlogov.

 

V kolikor bi vsebino teh splošnih informacij o obdelavi osebnih podatkov bistveno spremenili, bomo o tem objavili novico na našem spletnem mestu, oziroma bomo registrirane uporabnike o tem obvestili preko elektronskega sporočila.

 

Te Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov veljajo in se uporabljajo od aprila 2020 dalje.

 

Avtodoktor d.o.o.

Imate vprašanje, potrebujete našo pomoč ali nasvet >Kontakt

Piškotke uporabljamo za najboljšo spletno izkušnjo. S soglasjem sprejemate uporabo piškotkov v skladu z našo politiko piškotkov.

Privacy Settings saved!
Nastavitve zasebnosti

Ko obiščete katero koli spletno mesto, lahko v vašem brskalniku shranjuje ali pridobi podatke, večinoma v obliki piškotkov.

Zavrni vse
Sprejmi vse